Regulamin udziału w projekcie

Regulamin Odsłony: 1486

Regulamin udziału w projekcie pt. Profilaktyka nowotworów płuc, nr POWR.05.01.00-00-0002/19

 1. Projekt Profilaktyka nowotworów płuc, nr POWR.05.01.00-00-0002/19, złożony w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów płuc nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt realizowany jest od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Profilaktyka nowotworów płuc”, nr POWR.05.01.00-00-0002/19
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Projekt – projekt pt. Profilaktyka nowotworów płuc, nr POWR.05.01.00-00-0002/19,
  2. Program – Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK)
  3. ŚCO – Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
  4. Uczestnik/czka projektu (UP) - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie
  5. Biuro projektu – ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
  6. Podmiot współpracujący – ośrodek, z którym ŚCO nawiązało współpracę w ramach projektu „Profilaktyka nowotworów płuc”, polegającą na udzielaniu wsparcia w postaci wizyty kwalifikacyjnej, badania NDTK, wizyty wynikowej przez ww. ośrodek.
  7. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  8. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia, Departament Oceny Inwestycji
 1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
  1. zapewnienie wsparcia profilaktyki nowotworowej dotyczącej wczesnego wykrywania nowotworów płuc, w tym szybszego dostępu do badań specjalistycznych umożliwiających wykrycie choroby we wczesnym stadium,
  2. działania informacyjno-edukacyjne, w tym szkolenia i warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego na temat profilaktyki nowotworów płuc i realizowanego Programu,
  3. działania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka płuca dla Uczestników Projektu,
  4. Wizyta kwalifikacyjna dla UP,
  5. Badanie Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (do trzech razy w ramach Programu) dla UP,
  6. Wizyta wynikowa dla UP.
 2. Dodatkowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronach:

www.profilaktykarakapluca.pl

https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-nowotworow-pluc

 

 

 1. Projekt jest skierowany do osób znajdujących się w grupie wiekowej 50-74 lat.
 2. Uczestnikami projektu mogą być osoby:
 1. osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat
 2. osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
 1. Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego.
 2. Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.
 3. Osoba włączona do programu pozostaje w nim dopóty, dopóki jest kandydatem do leczenia radykalnego (operacyjnego). Jeśli stan zdrowia osoby uczestniczącej w programie ulegnie pogorszeniu wskutek schorzeń towarzyszących, których zaawansowanie uniemożliwia leczenie chirurgiczne raka płuca lub też uczestnik programu nie wyraża zgody na ewentualne leczenie chirurgiczne w przypadku stwierdzenia raka płuca, zostaje on wyłączony z Programu.                                                                                                                          
 1. Rekrutacja Uczestników do projektu jest przeprowadzana przez ŚCO oraz Podmioty współpracujące i odbywa się przede wszystkim w okresie od lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ŚCO dopuszcza możliwość prowadzenia rekrutacji w całym okresie realizacji Projektu pod warunkiem dostępnych miejsc dla UP.
 2. Uczestnik może samodzielnie zgłosić się do ŚCO lub Podmiotu współpracującego. Decyzje o zakwalifikowaniu do programu podejmuje osoba przeszkolona w poradnictwie antytytoniowym lub koordynator Programu.
 3. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości płci, zasady niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Osoby, które chciałyby zgłosić szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnościami proszone są o kontakt z kadrą projektu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 885 77 99 88 w celu uzgodnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia.
 5. W celu zapewnienia dogodnych warunków udzielania wsparcia zgłoszenie szczególnych potrzeb powinno nastąpić na 7 dni przed planowaną formą udzielenia wsparcia.
 6. W siedzibie ŚCO osoby z niepełnosprawnościami w celu skorzystania z badań profilaktycznych mogą korzystać ze wsparcia personelu projektu, po zgłoszeniu zapotrzebowania w punkcie informacyjnym.
 7. Warunkiem udziału w Projekcie poza spełnieniem kryteriów, o których mowa w § 4 jest złożenie formularza zgłoszeniowego.
 8. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
 9. Formularze zgłoszeniowe są weryfikowane pod kątem spełnienia warunków udziału w projekcie przez Koordynatora Projektu lub osobę przeszkoloną w poradnictwie antytytoniowym.
 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
  1. aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia w tym uczestniczenia w zaplanowanych badaniach i wizytach,
  2. przestrzegania niniejszego regulaminu,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych - jeśli dotyczy),
  4. wypełnianie wszelkich wymaganych dokumentów/ankiet związanych z realizowanymi w ramach Projektu formami wsparcia.
 1. ŚCO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biura Projektu oraz na stronach internetowych profilaktykarakapluca.pl ; https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-nowotworow-pluc
 3. ŚCO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz wszelkie decyzje związane z realizacją Projektu rozstrzygane są przez ŚCO.
 5. Interpretacji Regulaminu dokonuje ŚCO w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, zasad realizacji projektów EFS, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
 6. Regulamin udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Projektu.

 

Drukuj